خانه تماس با ما

مدیر پروژه – فروشنده بازرسی / تحویل،  آقای مهندس زارعی

Q.A. خدمات

تلفن:۰۰۴۹۲۳۴۳۵۷۸۷۴۵۱

دورنگار: ۰۰۴۹۲۳۴۷۹۴۵۵۴۷۴

تلفن همراه: ۰۰۴۹۱۷۸۳۴۶۵۵۱۳

پست الکترونیکی :a.zarei@sqisco.com

آدرس دفتر  :

P.O.Box: 250113، D-44739 Bochum، Germany

Hustadtring 141, 44801 Bochum، German

englnad